ср, 19 июня 2019
EUR20.3910
USD18.1998

България приема документи за финансиране на проекти

ОБЯВА
за приемане на проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ от страна на Република България

Министерство на външните работи на Република България чрез Посолството в град Кишинев, Р Молдова обявява процедура по приемане и подбор на предложения за проекти, които ще бъдат изпълнявани с безвъзмездна финансова помощ в рамките на официалната помощ за развитие на Република България с начален срок на изпълнение през 2020 година.

Приоритетните области и направления за изпълнение на проекти на територията на Р Молдова са:

— Повишаване качеството на образование, в това число на приобщаващото образование на деца с увреждания;

— Подкрепа за по-качествено здравеопазване;

— Опазване на културното многообразие.

 1. Цели и обхват на проектите:

— повишаване качеството на образованието в учебните заведения на територията на Р Молдова посредством оборудването с технически средства на зали и кабинети за профилирано обучение по различни дисциплини; подобряване на сградния фонд и прилежащата инфраструктура посредством ремонтни дейности и установка на нови инсталации, ремонт на вътрешни помещения и др.

— предоставяне на по-качествено здравеопазване посредством ремонт и реконструкция на здравни заведения, както и оборудване с модерна компютърна и специализирана техника;

— подобряване условията за работа и насърчаване дейността на творчески колективи в Молдова посредством оборудване със съвременни технически средства, музикални инструменти, ремонт и реконструкция на сгради и др.

 1. Целеви групи:

Приоритетна целева група са гражданите на Р Молдова от Български произход в районите с компактно етническо население в страната.

 1. Очаквани резултати:

Очакваните резултати са подобряване на социално-икономическото развитие в районите с компактно българско неселение, намаляването на бедността и повишаването на условията на живот и правото на образование, както и утвърждаването на доброто име и авторитет на Република България.

 1. Допустими стойности на проектите:

4.1. Минималната допустима стойност на проект е 5 000 лв. (2550 евро)

4.2. Препоръчителната максимална стойност на проект е:

 • за проекти, чиято основна цел е доставка на стоки и/или предоставяне на услуги — до 70 000 лв. (35 790 евро);
 • за проекти, чиято основна цел е извършване на ремонтни и/или строителни дейности — до 270 000 лв. (138 048 евро).
 1. Срокове за изпълнение и продължителност на проектите:

5.1. Проектните предложения трябва да съдържат индикативен начален срок за изпълнение на проекта след 1 март 2020 г. и не по-късен от 30 ноември 2020 г.

5.2. Изпълнението на проекта трябва да приключи не по-късно от 31 декември 2022 г.

 1. Допустими кандидати:
 • Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет – юридически лица в Р Молдова;
 • Международни и местни неправителствени организации;
 • Общини и техни обединения;
 • Образователни, здравни и социални институции;
 • Международни хуманитарни организации;

Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие физически и юридически лица, за които са налице обстоятелства по чл. 23, ал. 3-8[1] от Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие.

 1. Допустими дейности и разходи по проектите:

7.1. Разходите за изпълнение на проекта трябва да отговарят едновременно на следните условия:

— да са законосъобразни;

— да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи — фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност;

— да са в рамките на стойността на проекта;

— да не са финансирани със средства по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или на друг донор.

7.2. Задължителни дейности, които трябва да бъдат предвидени в проекта:

— изготвяне на одитен доклад от независим финансов одитор;

— осигуряване на видимостта на предоставената финансова помощ.

7.3. Примерни дейности, които могат да бъдат финансирани:

 • Разработване на нови/осъвременяване на съществуващи обучителни модули;
 • Организиране и провеждане на обучения за служителите от администрацията на страната-партньор;
 • Провеждане на обучения по конкретни теми в български институции за обмен на добри практики и повишаване на квалификацията на служителите от администрацията на страната-партньор;
 • Организиране и провеждане на семинари, форуми, конференции;
 • Разработване на изследвания и стратегии.
 • Дейности за повишаване на информираността за правата на гражданите;
 • Дейности за насърчаване на мултикултурния диалог и за ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омраза, дискриминацията и нетърпимостта в обществото;
 • Дейности за подобряване на диалога между неправителствените организации и местните, регионалните и националните власти.

Дейности, свързани с подобряване качеството на инфраструктурата в съответната област и повишаване потенциала на обектите чрез доставка на оборудване и материали, строителни работи, възстановяване, подновяване, рехабилитация, мерки за запазване и подобряване на прилежащите сгради и инфраструктура, обществените сгради и други допълващи обекти, например:

 • Доставка на оборудване и материали, предназначени за обекти държавна или общинска собственост – училища, болници, детски градини, домове за стари хора и т.н.
 • Строителни работи за подобряване на обекти държавна или общинска собственост – училища, болници, детски градини, домове за стари хора и т.н.

Необходими документи за кандидатстване:

Формуляр за кандидатстване е наличен на следната интернет страница на български и английски език: https://www.mfa.bg/embassies/moldova. Формуляр за кандидатстване може да бъде получен и от Посолството на Р България в Кишинев. Лице за контакт – г-н Георги Йовков, съветник, завеждащ култура, образование и печат в посолството. Тел. за контакти: +373 79 77 02 37.

Всички графи на формуляра следва да бъдат надлежно попълнени на български и/или английски език. В случай на установяване на пропуски, които възпрепятстват оценката на проектното предложение, Посолството на Република България в Кишинев може да изисква в кратки срокове допълнителна информация. Неполучаването на такава информация в определения срок се счита за основание за отхвърляне на предложението.

 1. Начин и срокове за приемане на проектите:

Крайният срок за набиране на проектни предложения е 28.06.2019 г.

Формулярите следва да бъдат предоставяни на хартиен носител с подпис на ръководителя и печат на съответната организация/институция, както и изпращани по електронен път на адрес: ambasada_bulgara@mtc.md, както и на адрес press_edu_cult@mtc.md.

 1. Допълнителна информация:

Кандидатите се уведомяват за резултатите от оценяването до 10 работни дни от решението на компетентния орган. Посолството на Република България в Кишинев няма задължение да информира кандидатите за основанията за одобрение или отхвърляне на постъпилите проектни предложения.

Приложение 1

Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие (извадки)

Чл.23(3) Не може да кандидатства за участие в предоставяне на помощ за развитие юридическо лице, което:

 1. е обявено в несъстоятелност;
 2. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
 3. е в открито производство по несъстоятелност или е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидат е чуждестранно лице — се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или е преустановило дейността си;
 4. е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 5. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или данъци съгласно правните норми на държавата, в която е установено;
 6. има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3, ал. 7 от Закона за Националната агенция за приходите.

(4) Не може да кандидатства за участие в предоставянето на помощ за развитие юридическо лице, член на чийто управителен орган:

 1. е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
 2. не е изпълнил задълженията си, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци в съответствие с приложимото към лицето законодателство;
 3. е предоставил умишлено документи с невярно съдържание при осигуряване на информация, изискана като условие за финансиране на дейности по линия на помощта за развитие, или не е предоставил такава информация;
 4. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 5. е юридическо лице, за което е налице обстоятелство по ал. 3;

има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3, ал. 7 от Закона за Националната агенция за приходите.

(6) Когато членове на управителните органи са юридически лица, изискванията на ал. 5 се отнасят до техните представители в съответните управителни органи.

(7) Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие лица:

 1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ведомството, администриращо съответния проект, или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
 2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

[1] Виж Приложение 1 към обявата

пт, 5 апреля 2019 Объявления